Miljöpolicy

 

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed också för Örnsköldsvik Airport AB. Vi ska därför sträva efter att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan på flygplatsen, främst genom att minska utsläppen av miljöpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och vatten samt minimera kemikalie-användningen och uppkomsten av avfall. För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande strategier:

  • Förutom att uppfylla de krav som miljölagstiftningen ställer, systematiskt och målinriktat arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.
  • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i våra beslut.
  • Klimatpåverkan är flygbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i våra beslut och aktiviteter.
  • Vi ska ständigt energieffektivisera vår verksamhet och styra den mot hållbar användning av resurser.
  • Örnsköldsvik Airports medarbetare ska vara delaktiga i bolagets miljöarbete och vara väl förtrogna med den relevanta lagstiftning som gäller.